Popis služby: Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu na príslušný rok s výhľadom na 3 roky mesta a obce začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia mesta vyjadriť k návrhu rozpočtu, uplatniť pripomienky. Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť v písomnej forme. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nemusí prihliadať.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pripomienkovania návrhu rozpočtu mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí pripomienku občana alebo podnikateľa k návrhu rozpočtu mesta/obce.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 21.04.2017

Dátum poslednej zmeny: 25.04.2017

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Poplatky

Služba nie je spoplatnená